Studenci uczestniczą w decydowaniu o sprawach Uczelni poprzez swoich przedstawicieli w organach wyborczych i kolegialnych oraz innych ciałach kolegialnych Uniwersytetu, a w szczególności w:
1) Senacie;
2) radach wydziałów;
3) radach instytutów;
4) Kolegium Elektorów i kolegium elektorów wydziału;
5) komisjach dyscyplinarnych;
6) Radzie Bibliotecznej.

SENAT

Udział przedstawicieli studentów w Senacie Uczelni reguluje ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Statut Uniwersytetu, regulamin wyborczy Uniwersytetu oraz ordynacja wyborcza Samorządu Studenckiego. W Senacie każdy wydział reprezentowany jest przez jednego studenta tego wydziału. Senatorzy wybierani są w głosowaniu tajnym przez studentów wydziałów, z których kandydują. Kadencja przedstawicieli studentów w Senacie trwa 1 rok. Rozpoczyna się nie później niż 5 listopada.

Rada Wydziału

Przedstawiciele studentów w składzie Rady Wydziału są wybierani na roczną kadencję w wyborach przez ogół studentów danego wydziału spośród kandydatów będących studentami tego wydziału. Kadencja zaczyna się nie później niż 5 listopada.

Rada Instytutu

Przedstawiciele studentów w składzie Rady Instytutu są wybierani na roczną kadencję w wyborach przez ogół studentów instytutu spośród kandydatów będących studentami tego instytutu. Kadencja zaczyna się nie później niż 5 listopada.