Misja

Parlament Studencki jest reprezentantem ogółu studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, który prowadzi na terenie Uczelni działalność z zakresu spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych, kulturalnych i sportowych. Reprezentujemy interesy studentów wobec organów uczelni i na zewnątrz, inicjujemy i wspieramy działalność kulturalną i naukową kół naukowych i organizacji studenckich.

Cele i zadania PS:

 • przedstawianie opinii we wszystkich sprawach związanych z procesem kształcenia,
 • reprezentowanie i ochrona interesów studentów na forum Uczelni,
 • wnioskowanie o rozszerzenie i sposób podziału funduszu na działalność studencką,
 • przedstawianie opinii na temat działalności jednostek organizacyjnych i organów Uczelni zajmujących się sprawami studenckimi, przedstawianie swoich wniosków organom Uczelni,
 • współdecydowanie w określaniu zasad przydziału miejsc w Domach Studenta,
 • dokonywanie zmian Regulaminu Samorządu Studenckiego,
 • ogłaszanie i organizowanie po powiadomieniu Rektora, ogólnouczelnianego referendum w sprawach dotyczących studentów Uczelni,
 • współdziałanie z Rektorem przy ustalaniu organizacji roku akademickiego,
 • obrona praw studentów poprzez podejmowanie interwencji, gdy prawa te są naruszane,
 • opiniowanie zasad podziału i współdecydowanie w określeniu wielkości funduszu przeznaczonego na stypendia i zapomogi,
 • ustalanie z Rektorem odpłatności za miejsce w Domu Studenta i zasad kształtowania cen obiadów w stołówce studenckiej,
 • uzgadnianie Regulaminu Studiów.